Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

Historia Szkoły 

Idea szkolnictwa specjalnego w Radzionkowie narodziła się już w okresie międzywojennym. Pod koniec lat trzydziestych z inicjatywy p.Zofii Olszewskiej otwarto w Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzionkowie klasę dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. W roku 1952/53 otwarto w Radzionkowie Szkołę Specjalną Nr 5. Pierwszym dyrektorem tej szkoły została p. Zofia Olszewska. Placówka mieściła się w oddzielnym skrzydle nowego budynku, w którym funkcjonowała szkoła „jedenastolatka”.
W początkach lat sześćdziesiątych szkoła przygotowała się do wielkiej reformy szkolnej zarówno pod względem lokalowym jak i personalnym.
        W nowym roku szkolnym 1963/1964 funkcję kierownika placówki objął Bonifacy Pakuła i pełnił ją do końca roku 1979. Kadra pedagogiczna liczyła 11 osób. 20 września 1967 roku stan uczniów wynosił 181, w tym 65 dziewcząt. Zorganizowano 10 oddziałów. Działał już Samorząd Uczniowski, SKA i LOP. Dzięki współpracy z zakładami opiekuńczymi dzieci wyjeżdżały na wycieczki i otrzymywały pomoc materialną z Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. Miesięcznie z dożywiania korzystało 75 uczniów.

        W roku 1974 przeprowadzono kompleksową wizytację szkoły. W tym czasie do szkoły uczęszczało już 200 dzieci. Dokonując analizy losów absolwentów ponad 70% młodzieży podejmowało naukę w szkołach zawodowych.

Funkcję opiekuńczą sprawowała w owym czasie Kopalnia Andaluzja oraz firma „PRAZBET”.

        W 1974 roku w związku z reformą administracyjną kraju Radzionków utracił prawa miejskie i został włączony do Bytomia. Konsekwencją tego była zmiana numeracji szkół – szkoła otrzymała nowy numer 22. Od 01.01.1980 roku na stanowisku dyrektora szkoły nastąpiła zmiana. Funkcję tę objęła Stefania Pakuła. Szkoła liczyła 8 oddziałów. Ogółem naukę pobierało 143 uczniów. Dwudziestoletni okres kierowania szkoła przez panią Stefanię Pakułową nie należał do łatwych. Trudna sytuacja społeczno – polityczna, w której znajdował się kraj znalazła swoje odbicie także w dziedzinie oświaty. Nakłady na szkolnictwo były coraz niższe i coraz bardziej ubożeli nasi wychowankowie. Należało nasilić funkcje opiekuńcze szkoły poprzez dożywianie, zaopatrzenie w odzież, wyposażenie wychowanków w przybory szkolne. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów. Z dniem 01. 09.1989 roku dyrektorem szkoły została mgr Urszula Łabno.

       Mimo trudności finansowych szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Kontynuowane są  zajęcia rewalidacyjne, korekcyjne, logopedyczne oraz nauczanie indywidualne. Wszystkie te działania mają  na celu pomoc  w przygotowaniu dziecka do samodzielności, a w przyszłości do zdobycia określonego zawodu. Na terenie szkoły działają takie organizacje jak: SU, ZHP, PCK, TPD, PCK, Koło Miłośników Radzionkowa, Chór Szkolny, SKS, Koło Informatyczne. Działalność tych organizacji ma na celu wszechstronny rozwój naszych wychowanków i ich zainteresowań.

        W 2003 roku nowym dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Stopka, która rozpoczęła swą działalność w funkcjonującym już Zespole Szkół Specjalnych. W II semestrze 2008/2009 szkoła została przeniesiona do nowego budynku szkolnego przy ulicy Nałkowskiej 2 w Radzionkowie (Rojcy).

Jaka będzie dalsza historia szkoły? Czas pokaże.

     Wypracowany wizerunek naszej szkoły to wspólna zasługa wszystkich pracowników placówki, wspaniałych nauczycieli, sponsorów, rodziców oraz sojuszników pracy pedagogicznej, których łączy jedna wielka idea: „wszystkie dzieci nasze są".

Historia Miasta Radzionków

Nazwa Radzionków pochodzi prawdopodobnie od imienia Radzin lub Radzinek. Według tutejszej legendy, przez te tereny przechodził Św. Wojciech wraz ze swym bratem Radzimem Gaudentym i nawracał tutejszą, pogańską jeszcze ludność. Obaj misjonarze mieli być założycielami naszej miejscowości co mógłby potwierdzać fakt, że radzionkowska świątynia od najdawniejszych czasów była poświęcona Św. Wojciechowi. Miejscowy badacz dziejów ks. dr Józef Knosała dodatkowo zwraca uwagę, na wydźwięk imienia domniemanego praojca Radzionkowa, wyrażającego to samo co łacińskie Gaudenty czyli uciechę, radość.
     Pierwsza pisemna wzmianka o Radzionkowie, pochodzi z roku 1326 i dotyczy świętopietrza. Dowiadujemy się z niej, że parafia została założona krótko przed wspomnianą datą, a ówczesnym proboszczem był niejaki Henryk.
     W dobie rozbicia dzielnicowego, Radzionków należał do najstarszego syna Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca, potem do jego synów i wnuków. W roku 1369 po śmierci ostatniego Piasta bytomskiego Bolka, przypadł Piastom Oleśnickim. Około 1520 roku Radzionków przeszedł w ręce protestanckiej rodziny Hornik i wówczas to aż do roku 1629 miejscowym kościołem zarządzali pastorzy. Potem, zresztą jak cała ziemia bytomska, Radzionków przeszedł w ręce katolickiej części rodziny Donnersmarck, która na tych terenach utrzymywała się aż do roku 1945.
     Rozwój osady nierozerwalnie łączy się z rozkwitem górnictwa, które na tym terenie rozpoczęło się w XIII wieku, kiedy to wydobywano rudy srebrno - ołowiowe. Od XVIII wieku rozpoczęto kopalnictwo galmanu, które osiągnęło znaczne rozmiary, gdyż w roku 1840 istniało na tym terenie aż 16 czynnych kopalń. W latach 1871 - 1877 zbudowano w Radzionkowie kopalnię węgla kamiennego "Radzionków", a w latach 1883 - 1884 hutę cynku "Łazarz". Rozwój przemysłu wpłynął również na szybki wzrost liczby mieszkańców Radzionkowa.

 Pod koniec XIX wieku, w Radzionkowie nastąpił znaczny rozwój polskiego życia narodowego. Swą działalność rozpoczęło wiele towarzystw i związków o charakterze kulturalnym i sportowym. Po klęsce Niemiec 26VI 1922 roku Radzionków został uroczyście przejęty przez administrację polską. Pierwszym naczelnikiem gminy był działacz plebiscytowy Paweł Bronzel. W 1929 roku naczelnikiem został Jerzy Ziętek późniejszy wojewoda katowicki. Wykonano za jego rządów Park Ludowy im. Marszałka Jóżefa Piłsudzkiego na Księżej Górze, Ośrodek Zdrowie, Ogródki Jordanowskie, kino, stadion.
     3 września 1939, Radzionków został zajęty przez wojska niemieckie. W wyniku terroru zginęło 55 radzionkowian działających w organizacjach konspiracyjnych.
     Po wojnie, w roku 1947 Radzionków otrzymał status gminy wiejskiej o charakterze miejskim, a w 1951 roku prawa miejskie. Na skutek reformy administracyjnej w roku 1975 Radzionków włączono do sąsiedniego Bytomia, z czym nie mogło się pogodzić wielu rodowitych mieszkańców miasta. Upadek komunizmu w 1989 roku sprawił, że odżyły nadzieje na restytucję praw miejskich. W 1990 roku powstało Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (RTSK), które dzięki swoim staraniom doprowadziło do odłączenia Radzionkowa (w okrojonych granicach) od Bytomia. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku Radzionków z dniem 1 stycznia 1998 roku ponownie otrzymał statut miasta. Tak oto po 22 latach niebytu miasto Radzionków ponownie wróciło na mapę Górnego Śląska i Polski.

 
*Wiadomości pochodzą ze strony internetowej www.radzionkow.pl