Facebook

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Zespół Szkół Specjalnych

 w Radzionkowie

 składa się z następujących szkół:

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole przebywają i pobierają naukę dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z upośledzeniem umysłowym. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 


Gimnazjum Nr 3 Specjalne

Szkoła prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną, terapeutyczną i opiekuńczą. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych. Sposób realizacji tych celów oparty jest na zasadach pedagogiki specjalnej dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci i młodzieży.

   


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16

Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów przejawiających trudności edukacyjne w typowych warunkach szkolnych.
Zawody, w których kształcimy:

 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • wędliniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • ogrodnik
 • murarz-tynkarz
 • ślusarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2

KSZTAŁCENIE przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia

NADRZĘDNE CELE:
• przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie
• wspomaganie autonomii ucznia
• utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności funkcjonowania osobistego i społecznego
• przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy

ZAJĘCIA prowadzone są w ramach:

 • funkcjonowania osobistego i społecznego
 • przysposobienia do pracy
 • muzyki
 • wychowania fizycznego
 • religii
 • obsługi komputera
 • zajęć wspierających kreatywność na kierunku gospodarstwo domowego

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zgodnie ze swoimi specyficznymi potrzebami i możliwościami mogą opanować umiejętności i być przygotowani do wykonania czynności w zakresie warsztatu prac porządkowych oraz w gospodarstwie domowym.
Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb i możliwości ucznia, jego predyspozycji i preferencji jest podstawą do tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem kształcenia ogólnego i przysposabiającego do pracy.
W planach jest poszerzenie oferty przysposobienia do pracy, w zakresie przygotowania do pomocy w pracach biurowych.