Facebook

BohaterON

Gościmy

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.

Zespół Szkół Specjalnych

 w Radzionkowie

 składa się z następujących szkół:

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole przebywają i pobierają naukę dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z upośledzeniem umysłowym. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 


Gimnazjum Nr 3 Specjalne

Szkoła prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną, terapeutyczną i opiekuńczą. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych. Sposób realizacji tych celów oparty jest na zasadach pedagogiki specjalnej dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci i młodzieży.

   


Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 16

Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów przejawiających trudności edukacyjne w typowych warunkach szkolnych.
Zawody, w których kształcimy:
• piekarz
• cukiernik
• fryzjer
• sprzedawca
• przetwórca mięsa
• krawiec
• kucharz
• mechanik pojazdów samochodowych
• blacharz samochodowy
• ogrodnik
• murarz-tynkarz
• ślusarz
• stolarz
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czas trwania nauki: 3 lata

Zajęcia praktyczne: pomoc w zorganizowaniu praktyk zawodowych oferuje szkoła, dzięki wieloletniej współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Wynagrodzenie: za pracę w zakładzie uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Zakończenie nauki wiąże się z możliwością zdawania egzaminów zawodowych:

  • egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego uzyskuje się tytuł czeladnika,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w OKE.

Straż pracy: po ukończeniu szkoły absolwent ma zaliczone 3 lata pracy.

Dalsza nauka: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i otrzymać tytuł technika lub wybrać kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie nauka po ukończonej Szkole Branżowej I Stopnia trwa 2 lata.

 


Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2

KSZTAŁCENIE przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia

NADRZĘDNE CELE:
• przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie
• wspomaganie autonomii ucznia
• utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności funkcjonowania osobistego i społecznego
• przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy

ZAJĘCIA prowadzone są w ramach:

  • funkcjonowania osobistego i społecznego
  • przysposobienia do pracy
  • muzyki
  • wychowania fizycznego
  • religii
  • obsługi komputera
  • zajęć wspierających kreatywność na kierunku gospodarstwo domowego

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zgodnie ze swoimi specyficznymi potrzebami i możliwościami mogą opanować umiejętności i być przygotowani do wykonania czynności w zakresie warsztatu prac porządkowych oraz w gospodarstwie domowym.
Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb i możliwości ucznia, jego predyspozycji i preferencji jest podstawą do tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem kształcenia ogólnego i przysposabiającego do pracy.
W planach jest poszerzenie oferty przysposobienia do pracy, w zakresie przygotowania do pomocy w pracach biurowych.