Placówki należące do Zespołu Szkół w Radzionkowie

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie składa się z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole przebywają i pobierają naukę dzieci
niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z upośledzeniem umysłowym. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2

KSZTAŁCENIE
przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od
specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony
do 25 roku życia

NADRZĘDNE CELE:
•przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie
•wspomaganie autonomii ucznia
•utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności funkcjonowania osobistego i społecznego
•przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy

ZAJĘCIA prowadzone są w ramach:
•funkcjonowania osobistego i społecznego
•przysposobienia do pracy
•muzyki
•wychowania fizycznego
•religii
•obsługi komputera
•zajęć wspierających kreatywność na kierunku gospodarstwo domowego 

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zgodnie ze swoimi specyficznymi potrzebami i  możliwościami mogą opanować umiejętności i
być przygotowani do wykonania czynności w zakresie warsztatu prac porządkowych oraz w gospodarstwie domowym.
Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb i możliwości ucznia, jego predyspozycji i preferencji jest podstawą do tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem kształcenia ogólnego i przysposabiającego do pracy.
W planach jest poszerzenie oferty przysposobienia do pracy, w zakresie przygotowania do pomocy w pracach biurowych.

Skip to content