Oferta

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła z tradycjami, doświadczeniem i pasją!!

W skład zespołu wchodzi:

 Szkoła Podstawowa, która zapewnia kształcenie uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (zespoły edukacyjno-terapeutyczne),

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym również z autyzmem); 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (także z niepełnosprawnościami sprzężonymi);

Zajęcia indywidualne rewalidacyjno-wychowawcze – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Nasi uczniowie mają szansę na rozwój i edukację w atmosferze rodzinnej, pełnej szacunku i akceptacji. Zawdzięczamy to nauczycielom i terapeutom, dla których praca z dziećmi i młodzieżą jest prawdziwą pasją. W edukacji i terapii wykorzystujemy zasadę indywidualizacji w pracy z uczniem. Podejście to umożliwia maksymalne wykorzystanie jego potencjału. Wiemy, że nauka przez zabawę, doświadczanie i działanie jest najefektywniejsza, dlatego zajęcia odbywają się w profesjonalnych gabinetach i pracowniach. Wykorzystujemy ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.

Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, podczas których osiągają liczne sukcesy.

Organizujemy wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, zielone szkoły, wyjazdy zagraniczne (w ramach projektu Erasmus +).

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć pozaszkolnych w ramach Olimpiad Specjalnych (pływanie, judo, koszykówka, piłka nożna, bowling, lekkoatletyka) oraz kół zainteresowań:

– zespół wokalno-taneczny „Dzwoneczki”,

– Koło Przyjaciół Biblioteki,

– Kółko Fotograficzne,

– Klub Europejczyka,

– Drużyna Nieprzetartego Szlaku (ZHP).

Zapewniamy opiekę higienistki szkolnej oraz zajęcia opiekuńcze w ramach działalności świetlicy szkolnej.

Dysponujemy własnym zapleczem kuchennym i jadalnią, dzięki czemu nasi uczniowie mogą korzystać ze zdrowych, domowych obiadów na terenie szkoły.

Istnieje możliwość dowozów do szkoły busem.

Szkoła zatrudnia specjalistów, dzięki którym jesteśmy w stanie realizować wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, na terenie placówki:

– psychologów,

– pedagogów,

– logopedów i neurologopedów,

– tyflopedagoga

– surdopedagoga

– rehabilitantów – fizjoterapeutów,

– terapeutów (terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci metody EEG Biofeedback, terapeuta metody Tomatis i Treningu Słuchowo-Głosowego Forbrain, dogoterapeuta, terapeuci uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera).

Prowadzimy szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć terapeutycznych:

– EEG Biofeedback,

– metoda Tomatisa,

– Trening Słuchowo-Głosowy Forbrain,

-Terapia Integracji Sensorycznej (SI),

– TUS – Trening Umiejętności Społecznych,

– specjalistyczna terapia dla uczniów z autyzmem,

– terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,

– Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,

– biblioterapia,

– muzykoterapia,

– dogoterapia,

– gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,

– terapia logopedyczna,

– terapia psychologiczna,

– terapia pedagogiczna,

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

– terapia ręki,

– rehabilitacja ruchowa.

Wszelkie działania podejmowane w Zespole Szkół, są możliwe dzięki współpracy z instytucjami takimi jak:

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

– Komisariat Policji w Radzionkowie,

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych,

– Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DZWONI” w Bytomiu,

– Olimpiady Specjalne (Klub Sportowy „Sokoły-Miedary”),

– Miejskie Ośrodki Kultury (np. w Piekarach Śląskich, Bytomiu),

– Bytomskie Centrum Kultury,

– Tarnogórskie Centrum Kultury,

– Muzeum Górnośląskie,

– Muzeum Chleba w Radzionkowie,

– Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bytomiu,

– Śląski Ogród Botaniczny w Bytomiu,

– Dzieło Św. Mikołaja – ruch społeczno-charytatywny,

– Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

 Edukacja w naszej szkole ma niewątpliwe plusy:

– klasy są mało liczne,

– realizujemy podstawę programową dostosowując formy i metody pracy z uczniem do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,

– wykorzystujemy nowoczesne pomoce edukacyjno – terapeutyczne, aby podnieść efektywność nauki,

– posiadamy szeroki wachlarz specjalistycznych terapii, które podnoszą poziom funkcjonowania naszych uczniów,

– prowadzimy zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, dzięki którym nasi uczniowie mają szansę rozwijać swoje pasje i talenty.

Zobacz w poniższych filmach, jak pracujemy:

Szkoła Podstawowa

Szkoła Przysposobienia do Pracy

Skip to content