Umiejętności i cnoty obywatelskie

Temat: Umiejętności i cnoty obywatelskie

Cnoty obywatelskie to wartości, którymi powinien cechować się każdy dobry obywatel, bowiem tworzą dobre, stabilne i sprawiedliwe społeczeństwo, a ono takież państwo.

Współcześnie najczęściej wymieniane są następujące cnoty obywatelskie:

– dyscyplina wewnętrzna, czyli umiejętność narzucenia sobie realizacji określonych oraz konsekwentna ich realizacja;
– odpowiedzialność to umiejętność wywiązywania się z danych obietnic, obowiązków, czynów. Ponadto to gotowość do poniesienia konsekwencji za niedotrzymanie obietnic, działań których się podjęliśmy;
– tolerancja to poszanowanie i uznanie poglądów, potrzeb, zachowań innych ludzi. Nie oznacza ona jednak bezwzględnej akcepcji wszystkich zachowań i idei;
– uczciwość jest to trwał cecha ludzka, polegająca na mówieniu prawdy, przestrzeganiu reguł społecznych i norm moralnych;
– uspołecznienie jest to podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, zainteresowanie i zaangażowanie się w sprawy społeczne. Najpowszechniejszymi formami działań społecznych jest wolontariat (czyli bezinteresowna działalność dla dobra innych), akcje charytatywne, wybory, referenda. Czynnikami wpływającymi na aktywność społeczną obywateli są: wzorce rodzinne i społeczne, wychowanie, tradycje rodzinne, normy społeczne i moralne, dobra sytuacja ekonomiczna, postawa patriotyczna, skuteczna promocja tego typu zachowań i łatwy dostęp do informacji o niej;
– sprawiedliwość to pozytywna cecha przypisywana osobom, działaniom oraz instytucjom społecznym, polegająca na bezstronności, patrzeniu i traktowaniu w ten sam sposób osób, zachowań stron. To unikanie bezpodstawnych oskarżeń. Istnieje pięć podstawowych rodzajów, zasad sprawiedliwości społecznej, mianowicie: każdemu to samo, każdemu według potrzeb, każdemu według jego zasług, każdemu według jego dzieł, każdemu według pozycji; .
– krytycyzm to postawa, przejawiająca się na umiejętności krytycznego myślenia, racjonalnej ocenie sytuacji, wyciąganiu odpowiednich wniosków. To wybranie realnych propozycji oraz przyjmowanie poglądów, idei dobrze uzasadnionych.

Skip to content