Wytyczne do Egzaminu ósmoklasisty

 

Niezbędne informacje określające zasady bezpiecznego udziału uczniów w egzaminie ósmoklasisty dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Zdający biorący udział w egzaminie ósmoklasisty

 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana
  w przeprowadzanie egzaminu), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą lub pustą i uzupełnić ją wodą ze szkolnego dystrybutora wody.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno – lub wielorazową).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką
   z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub
   z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  • Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
   i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed przystępowania do egzaminu.

 

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 • Przed i w czasie egzaminu oraz po jego zakończeniu obowiązuje:
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • zachodzi obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • nakaz niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
  • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły przekaże zdającym z wyprzedzeniem 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.

 • Wszyscy zdający uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie piszą egzamin w trzech odrębnych salach i żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 • Wrażeniami po egzaminie możecie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, proszę unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego

 

W przypadku podejrzenia zakażenia u  niepełnoletniego zdającego egzamin ósmoklasisty Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadomi rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

 1. P O W O D Z E N I A, TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content